مقالات سومین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور

صفحه اصلی > مقالات سومین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور

1- کاربرد حسگر فیبر نوری در تشخیص تخلیه جزیی - پروفسور گئورگ قره پتیان
2- بررسی پیش نویس استانداردهای در دست تدوین موسسه IEC در خصوص ترانسفورماتور - بهروز احمدزاده
3- طراحی و شبیه سازی ترانسفورماتورهای سه فاز به پنج فاز با اتصال خاص - رضا حقیقیان
4- بررسی خطای گسستگی تپ چنجر در ترانسفورماتورهای توزیع - وحید زارعی
5- یک مدل مداری فرکانس بالا برای ترانسفورماتور سه بعدی با هسته پیچیده شده - منصور بهرامی
6- سنسورهای خازنی جدید برای آشکارسازی و تعیین فاز تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت - فرهاد حق جو
7- پیشنهاد تست مناسب برای ترانسفورماتور صدمه دیده با استفاده از شبکه های پتری و درنظر گرفتن عملکرد رله های حفاظتی - مهدی امیدزاده
8- ترانسفورماتور توزیع OLTC - بهروز احمدزاده
9- اصلاح مقادیر مرزی هیدروژن در آنالیز گازهای محلول در روغن با کمک همبستگی سری زمانی - حامد بابانژاد
10- عیب یابی تپ سلکتور تپ چنجرهای قابل قطع زیربار با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن بهمراه مطالعه موردی - محسن حسین خانلو
11- آنالیز گازهای محلول در روغن و آزمایش فورفورال ترانسفورماتورهای برق تهران - عباس دامن افشان
12- مدل سازی ساختار واقعی حفاظت جریانی ترانسفورماتور و بهینه سازی در یک محیط هارمونی - حمید تقوی رکن آبادی

13- Life Extension of Transformer by Oil-regeneration and Desludging of the active part - Prof. Dr.-Ing. habil. H. Borsi 
14- Criteria for oil selection suitable for use as insulating liquid in high voltage Instrument Transformers - Dr B. Pahlavanpour 
15- Shunt Reactors - Zahra Norouzian
16-Dielectric Frequency Response and Temperature Dependence of Power Factor - Mohammad Tariq 
17- Continuous Monitoring and Diagnosis of a 230 kV Transmission Transformer - L.V. Badicu
18-Dry-type transformers Safe,ecological,reliable and energy-efficient
19-Transformer tests - Arun Sadasivan
20- HV-Testing of Power Transformers with Electronic Power Sources - Prof. Peter Werle 
21- Health Index a new strategy for electrical grids asset management - Dr. Fabio Scatiggio 
22- Improving frequency dependent model of air core transformer for transient studies - Hamed Babanezhad
23- Stray loss reduction and effects of magnetic shunts on the leakage field of a power transformer - Y.Botev
24- Phase-shifting transformers Applications & Technology - Thomas Schmidt
25- On-Line Condition Monitoring – Power Transformers
26- Transformers for high current and large drive industrial applications - M.Hagleitner
27- Key Components of transformer monitoring - Dr. M. Khanali